New

Ғұлама ғалымдардың айтқан нақыл сөздері немесе қара сөздері(абай)

Ғұлама ғалымдардың айтқан нақыл сөздері немесе қара сөздері(абай)

  • Жас бала анадан туанда ек трл мнезбен туады: бреу — шсем, жесем, йтасам деп трады. Блар — тнн мары, блар болмаса, тн жана она й бола алмайды. м з спейд, уат таппайды. Бреу — блсем екен демеклк. Не крсе соан талпынып, жалтыр-жлтыр еткен болса, оан ызыып, аузына салып, дмн татып арап, тамаына, бетне басып арап, сырнай-керней болса, дауысына мтылып, онан ержеткрегенде ит рсе де, мал шуласа да, бреу клсе де, бреу жыласа да тра жгрп, ол немене?, бл немене? деп, ол неге йтед? деп, бл неге бйтед? деп, кз крген, лаы естгенн брн срап, тынышты крмейд. Мны бр — жан мары, блсем екен, крсем екен, йренсем екен деген. Дниен крнген м крнбеген сырын тгелдеп, е болмаса денелеп блмесе, адамдыпен орны болмайды. Оны блмеген со, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. зелде дай таала хайуанны жанынан адамны жанын р жаратан, сол серн крсетп жаратаны. Сол уат жетпеген, ми толмаан ессз бала кндег бл немене, ол немене? деп, бр нрсен срап блсем екен дегенде, йы, тама та есмзден шыып кететын марымызды, ержеткен со, аыл кргенде, орнын тауып зденп, кссн тауып сранып, ылым тапандарды жолына неге салмайды екемз? Сол рстетп, рсмзд зартып, марланып жиан азынамызды кбейтсек керек, бл жанны тамаы ед. Тннен жан арты ед, тнд жана бас рызса керек ед. Жо, бз олай ылмады, затай шулап, арадай барылдап, ауылдаы ботытан замады. Жан бзд жас кнмзде билеп жр екен. Ержеткен со, кш енген со, оан билетпедк. Жанды тнге бас рызды, ешнрсеге клменен арамады, кзбен де жасы арамады, кл айтып трса, сенбедк. Кзбен крген нрсен де сыртын кргенге-а тойды. Сырын алай болады деп клге салмады, оны блмеген ксн нес кетпт деймз. Бреу кеткенн айтса да, паймыз. Бреу аыл айтса: Ой, тр-ай, кмнен км арты дейс! — деймз, артыын блмеймз, айтып трса паймыз. Ккректе суле жо, клде сенм жо. р кзбенен крген бзд хайуан малдан немз арты? айта, бала кнмзде жасы екенбз. Блсек те, блмесек те, блсек екен деген адамны баласы екенбз. Енд осы кнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан блмейд, блемн деп таласпайды. Бз тк блмеймз, бз де блемз деп надандыымызды блмдлкке бермей таласанда, лер-трлермзд блмей, кре тамырымызды адырайтып кетемз.
  • Бзд заманымызда ешбр йел премьер-министр немесе Сырты стер министр бола алмайды. Жоары лауазыма да ие бола алмайды. алай боланда да мен премьер-министр болым келмес ед. Мндай жадайда барлы жмысты зм атаруа тура келед
    Маргарет Течер